SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE IJPP

PRODAJA SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE -  IJPP VOZOVNICE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

INFORMACIJE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO:
 
1. ODDAJA VLOGE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice vlagatelj lahko odda elektronsko ali pisno na prodajnih mestih izvajalcev subvencioniranih prevozov. Vloga se izpolni skladno z navodili za izpolnjevanje vloge za izdajo subvencionirane vozovnice.

ELEKTRONSKA ODDAJA VLOGE

Vlagatelji lahko vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oddajo elektronsko preko portala eUprava na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html. Za oddajo elektronske vloge preko portala, se vlagatelj v modul Moja E-Uprava prijavi s  svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Potrebuje e-identiteto, izdano fizični osebi, tj. vlagatelju. Celoten postopek ureditve traja nekaj dni. Več o tem si vlagatelji lahko preberejo na: 

-       https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/

-       https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/.

Za mladoletne upravičence elektronsko vlogo lahko odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto. Pred oddajo vloge mora zakoniti zastopnik v modulu Moja e-Uprava upravičenca do subvencionirane vozovnice dodati kot povezano osebo.

Po prijavi z e-identiteto se osebni podatki in podatki o izobraževanju samodejno vnesejo v obrazec.

Če je naslov bivanja v času izobraževanja drugačen od stalnega ali začasnega bivališča, ga vpišejo ročno. Ročno se vnesejo tudi podatki o razdalji med naslovom bivanja in naslovom izobraževalne ustanove (ta mora biti najmanj 2 km in izpisana s celo številko). Pri določitvi relacije za vstopno in izstopno postajališče iz seznama izberejo ustrezen naslov. Sistem za izbrani naslov avtomatsko ponudi nabor najbližjih postajališč. Postajališče se lahko izbere tudi s pomočjo grafičnega prikaza.  Za izbrano relacijo sistem ponudbi vrsto vozovnice, ki upravičencu pripada. Za mestni promet izberejo območje mestnega prometa. Za pomoč pri izbiri območja mestnega prometa v Ljubljani, je na spletni povezavi shema območij.

Na vlogi je lahko navedena izključno ena medkrajevna relacija in več mestnih, ki se ne nanašajo na isto območje mestnega prometa.

Po prejeti odločbi o upravičenosti do subvencioniranega prevoza v elektronski predal Moja e-Uprava, s klikom na povezavo nadaljujejo s spletnim nakupom subvencionirane vozovnice.

SPLETNI NAKUP VOZOVNICE

Od 21.8.2019, ko se  prične predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake za novo šolsko leto, bodo lahko vlagatelji, ki bodo oddali elektronsko vlogo, nadaljevali s spletnim nakupom subvencionirane vozovnice. Po oddaji elektronske vloge vlagatelj v eni minuti v mojo eUpravo prejme odločitev za nakup subvencionirane vozovnice. V kolikor je odločitev pozitivna in je vlagatelj upravičen do subvencioniranega prevoza, lahko s klikom na povezavo za vstopno točko za nakup subvencionirane vozovnice, nadaljuje s spletnim naročilom IJPP kartice in/ali spletnim nakupom subvencionirane vozovnice. Za uporabnike portala eUprava se bo elektronska identifikacija avtomatsko prenesla na spletno stran za nakup in ponovna registracija na strani ne bo potrebna.  Uporabnik bo glede na storitev, ki jo potrebuje, voden skozi postopek naročila in/ali nakupa.

Vlagatelji, ki bodo elektronsko vlogo oddali pred datumom začetka prodaje vozovnic za novo šolsko leto, bodo z 21.8.2019 še vedno lahko naročilo kartice in nakup vozovnice naknadno opravili preko spleta na povezavi: https://nakup.ijpp.si/.

Vlagatelji, ki bodo oddali pisno vlogo za izdajo subvencionirano vozovnico, bodo prav tako lahko na povezavi: https://nakup.ijpp.si/, opravili naročilo kartice in izvedli spletni nakup subvencionirane vozovnice preko spleta.

 

PISNA ODDAJA VLOGE

Pisna vloga, ki jo vlagatelj predloži na prodajno mesto izvajalcev subvencioniranih prevozov, mora biti izpolnjena v celoti in  skladno z Navodili za izpolnjevanje pisne vloge za izdajo subvencionirane vozovnice. V kolikor vloga ni izpolnjena z zgoraj navedenim, je prodajno osebje ne sme obravnavati.

K pisni vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice vlagateljem ni potrebno predložiti potrdila o vpisu. Navedeno ne velja za vlagatelje, ki se izobražujejo v tujini in se za njih podatki o izobraževanju ne pridobijo iz uradnih evidenc. Vsi vlagatelji, ki se izobražujejo v tujini morajo vlogi predložiti potrdilo o vpisu.

Pri oddaji druge pisne vloge, v primeru, ko gre za opravljanje praktičnega izobraževanja ali ko upravičenec na podlagi sklepa sodišča biva na več naslovih, se vlogi priloži obvezne priloge (potrdilo o praktičnem izobraževanju, sklep sodišča).

AVTOMATSKO PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Podatki o upravičencu  in izobraževanju se z novim šolskim oziroma študijskim letom 2019/2020 pridobivajo izključno iz uradnih evidenc.

 

STALNO BIVALIŠČE

Podatki o stalnem bivališču upravičenca do subvencioniranega prevoza se pridobivajo izključno iz uradnih evidenc. V kolikor pridobljeni podatki za upravičence niso ustrezni ali se jih iz uradnih evidenc ne pridobi, se vlagatelja napoti na upravno enoto.

TUJI UPRAVIČENCI
Za tuje upravičence, ki se izobražujejo v RS, se iz uradnih evidenc lahko pridobi podatek o stalnem naslovu. V primeru, da se iz uradnih evidenc pridobi samo začasno prebivališče, se le to avtomatsko prepiše v polja stalnega bivališča. V primeru, ko se za tuje upravičence iz uradnih evidenc ne pridobi nobenega podatka o bivališču, je obvezen ročni vnos bivališča v času izobraževanja. Podatki o bivališču v času izobraževanja se avtomatsko prepišejo v polje stalnega bivališča.

 

ZAČASNO BIVALIŠČE

Podatki o začasnem bivanju se pridobivajo izključno iz uradnih evidenc. Pravilo velja za slovenske in tuje upravičence.

 

BIVALIŠČE V ČASU IZOBRAŽEVANJA

Podatki o bivališču v času izobraževanja se vnašajo ročno. V kolikor upravičenec v času izobraževanja ne biva na nobenem od naslovov pridobljenem iz uradnih evidenc, se ročno vnesejo podatki o bivališču v času izobraževanja.

TUJI UPRAVIČENCI
Za tuje upravičence, ki se iz uradnih evidenc ne pridobi nobeden podatek o naslovu bivanja (stalno ali začasno bivališče), je obvezen ročni vnos bivališča v času izobraževanja. Vnese se naslov, kjer upravičenec me izobraževanjem dejansko biva in od katerega bo potreboval subvencionirano vozovnico. Podatki o bivanju v času izobraževanja, se v tem primeru avtomatsko prepišejo v polja stalnega bivališča.

 

PODATKI O IZVAJALCU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA/ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa se pridobivajo izključno iz uradnih evidenc. Ročni vnos katerega koli podatka, ki se nanaša na podatke o izobraževanju je onemogočen, prav tako je onemogočeno ročno popravljanje podatkov.

Za upravičence, ki se izobražujejo na območju RS, se podatki avtomatsko zapišejo na vlogo. V kolikor se podatki o izobraževanju po vnosu emšo za upravičenca ne pridobi, to pomeni, da vlagatelj ni vpisan v evidenco ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Za vlagatelje, katerih podatki se pridobivajo iz evidence CEUVIZ (dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih) se v primeru, da se podatka o statusu ne pridobi iz uradnih evidenc, vlagatelja napoti na izobraževalni zavod, v katerega je vpisan. Za vlagatelje, katerih podatki se pridobivajo iz evidence eVŠ (študenti), se v primeru, da se podatka o statusu ne pridobi iz uradnih evidenc na elektronski naslov: podpora-evs.mizs@gov.si, posreduje zahtevek za poizvedbo oziroma rešitev. Zahtevek mora vsebovati podatke o EMŠO, ime in priimek, naziv in naslov zavoda, v katerega je upravičenec vpisan. Zahtevek posreduje izvajalec subvencioniranih prevozov.

IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Za upravičence, ki se izobražujejo izven območja RS, se podatki o izobraževanju ne pridobivajo avtomatsko iz uradnih evidenc.  V kolikor na seznamu ni navedenega ustreznega zavoda, izvajalec  posreduje zahtevek za vnos zavoda na pristojno ministrstvo. V zahtevku je potrebno navesti vse obvezne podatke o zavodu (naziv, program, status in naslov). Zahtevku se priloži skenirano potrdilo o vpisu. Vnos zavoda v šifrant bo izveden v 24 urah od prejema zahtevka.

Upravičenec do subvencioniranega prevoza (v nadaljnjem besedilu: upravičenec)  je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

- dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;

- udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;

- študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,

in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:

- v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;

- vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;

- poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

(2) Pogoj oddaljenosti dveh km od bivališča do kraja izobraževanja je določen z razdaljo med krajem bivanja in krajem izobraževanja. Razdalja med krajem bivanja in krajem izobraževanja pomeni najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v kateri upravičenec biva, do naslova nepremičnine, v kateri se upravičenec izobražuje.

(3) Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naslova bivanja med izobraževanjem do kraja izobraževanja in nazaj.

(4) Med krajem stalnega ali začasnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem pripada upravičencu izključno vozovnica za deset voženj na mesec.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima upravičenec iz tretjega odstavka tega člena pravico do nakupa subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec, kadar za navedeno relacijo ne potrebuje mesečne vozovnice.

 Dijaki in študentje imajo na voljo:

  • mesečno vozovnico,
  • mesečno vozovnico za 10 voženj,
  • polletno vozovnico,
  • polletno vozovnico za 10 voženj,
  • letno vozovnico,
  • letno vozovnico za 10 voženj.

MESEČNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
Mesečna vozovnica oz. mesečna vozovnica za 10 voženj, velja na izbrani relaciji mesec dni, od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca.
 
POLLETNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
Polletne vozovnice se izdajajo za dve obdobji.
 
Dijaška polletna subvencionirana vozovnica
- dijaška polletna vozovnica za prvo obdobje velja 01.09. do 31.01. in 
- dijaška polletna vozovnica za drugo obdobje velja od 01.02. do 30.06.

Študentska polletna subvencionirana vozovnica
- študentska polletna vozovnica za prvo obdobje velja 01.10. do 31.01. in 
- študentska polletna vozovnica za drugo obdobje velja od 01.02. do 30.06.

LETNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
Letna vozovnica oz. letna vozovnica za 10 voženj velja:
- ZA DIJAKE od 1. septembra do 30. junija,
- ZA ŠTUDENTE od 1. oktobra  do 30. junija.


MESTNI PROMET
Ob nakupu mesečne, polletne, letne vozovnice  imajo upravičenci pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice tudi za mestni linijski prevoz potnikov, na način kot je to določeno s pogodbo med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in ministrstvom, pristojnim za promet. 

INFORMACIJE
Informacije v zvezi z izdajo subvencionirane vozovnice so dostopne na spletnih portalih http://www.mzip.gov.si/ in http://subvencije.ijpp.si/.

Informacije so dostopne tudi na:
- prodajnih mestih  AVTOBUSNEGA PROMETA Murska Sobota d.d. v Murski Soboti
- na tel. št. 02/530 16 66 (inforamcije o vozovnicah), 02/530 16 60 (informacije o voznih redih),

Vprašanja glede subvencioniranih vozovnic lahko naslovite tudi na naslov Ministrstva za infrastrukturo:  mzi.ijpp-info@gov.si.
 
Navodila, cene vozovnic in predpisi, ki trenutno opredeljujejo subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic se nahajajo v priponkah.