Pravila in pogoji nagradne igre "Moj prvi šolski dan"

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
»Moj prvi šolski dan«

 

1. UVODNE DOLOČBE

Pravila in pogoji določajo način sodelovanja udeležencev in izvedbo nagradne igre »Moj prvi šolski dan« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki poteka na podlagi oddanih in izpolnjenih nagradnih kuponov.

 

2. SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka od 24. avgusta do 4. oktobra 2017 do 15. ure. Namen nagradne igre je promocija dejavnosti šole vožnje BUSKO in ozaveščanje o uporabi varnostnega pasu v motornih vozilih.

 

3. POTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki izpolni, podpiše in pravočasno odda nagradni kupon v zato namenjeno škatlo med delovnim časom pisarn na eni od lokacij:

-        v naši sprejemni pisarni na Slomškovi ulici 38 v Murski Soboti ali

-        na Kolodvorski ulici 5b v Lendavi ali

-        na Prešernovi cesti 1 v Gornji Radgoni. 

Z izpolnitvijo in predajo kupona se udeleženec nagradne igre strinja s pravili in pogoji te nagradne igre. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

 

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, rezidenti Republike Slovenije, ki v času trajanja nagradne igre od 24. avgusta do 4. oktobra 2017 do 15. ure predajo izpolnjen in podpisan kupon na lokacijah naštetih pod točko 3.

5. NAGRADE IN ŽREBANJE

Vsak udeleženec nagradne igre lahko dobi le eno nagrado. Žrebanje bo potekalo 5. oktobra 2017 ob 12:30 uri na avtobusni postaji v Murski Soboti na Slomškovi 38. V žrebanju bodo sodelovali nagradni kuponi zbrani na vseh treh lokacijah do 4. oktobra do 15. ure.
V primeru, da izžrebanec na kuponu ne bo izpolnil najmanj sledečih podatkov (priimek, ime, naslov, poštna št. in kraj ter lastnoročni podpis), komisija takšen kupon izloči iz žrebanja in ponovno izvede žrebanje za nagrado, ki ni bila podeljena.
Komisija bo izžrebala 3 nagrade in sicer:

  1. nagrada: Tečaj varne vožnje za začetnike
  2. nagrada: Tečaj cestno prometnih predpisov
  3. nagrada: Tri ure vožnje B kategorije 

Nagrade podeljuje AP MS d.d.

O žrebanju vodi tričlanska komisija zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
- datum, ura in kraj žrebanja,
- člani komisije,
- potek žrebanja,
- rezultati žrebanja (ime, priimek in naslov izžrebancev),
- ura zaključka žrebanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Izžrebanci (ime, priimek in kraj) bodo objavljeni na spletni strani www.apms.si od 5. oktobra 2017 dalje. Izžrebanci bodo o prejetih nagradah obveščeni tudi po pošti v roku 8 dni.


6. PREVZEM NAGRAD

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo, kot je bila izžrebana, razen v primeru, če je nagrajenec mladoleten. V tem primeru se nagrada lahko prenese na ožje družinske člane (za ožje družinske člane se štejejo zakonec ali zunaj zakonski partner, otroci, starši, bratje in sestre), ki so polnoletni.

Izžrebancem bo navodila o prevzemu nagrade posredoval organizator na naslov naveden na nagradnem kuponu. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo zakoniti zastopniki ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s sodelovanjem mladoletnika v nagradni igri in sprejemom nagrade.

Izžrebanec nagrade, je poleg osebnih podatkov dolžan organizatorju nagradne igre posredovati tudi podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da izžrebanec zahtevanih podatkov ne posreduje najkasneje do 30.10.2017, izgubi pravico do nagrade. Organizator te nagrade ni dolžen podeliti drugemu udeležencu. Koriščenje prejete nagrade je mogoče do 31.12.2018.


7. DAVKI OD NAGRAD

Akontacijo dohodnine iz naslova podeljene nagrade izračuna in plača AP MS d.d.. Nagrajencu se skladno z zakonodajo vrednost nagrade všteje v davčno osnovo. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca.

 

8. VAROVANJE PODATKOV

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da organizator nagradne igre hrani podatke udeleženca in jih obdeluje, ter uporablja za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter samo za zgoraj navedene namene in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Udeležencem so skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov: AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29a, 9000 Murska.

Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.


9. KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.apms.si , stopijo v veljavo z dnem 25.08.2017. Udeleženci z izpolnitvijo nagradnega kupona potrjujejo, da so seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na spletni strani www.apms.si.
Avtobusni promet Murska Sobota d.d. si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli v naslednjih primerih :
- v primeru dvoma o istovetnosti podatkov;
- v primeru, da se ugotovi, da je izžrebanec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji sodelovanja;
- v primeru, da izžrebanec do 30.10.2017 ne posreduje izpolnjene izjave, da se strinja s prejemom nagrade in/ali če v tem času ne sporoči davčno številko.

V primeru če udeleženec nagradne igre s svojim ravnanjem povzroči AP MS d.d. ali kateremu od udeležencev nagradne igre kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.


10. INFORMACIJE

AP MS d.d. udeležencem nagradne igre zagotavlja podporo in informacije o nagradni igri med delovniki od 7. do 15. ure na:
- e-naslovu: tajnistvo@apms.si ,

- tel: 02 53 01 614,

- fax: 02 53 01 613.