PREVOZNI POGOJI

PREVOZNI POGOJI

AVTOBUSNI PROMET
MURSKA SOBOTA d.d.


PREVOZNI POGOJI
za javni prevoz oseb in prtljage v linijskem cestnem prometu


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Prevozni pogoji obravnavajo razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v javnem linijskem cestnem prometu in podatke, ki so potrebni za izračun prevozne cene, ter prevoznih postranskih pristojbin.
2. člen
Prevozni pogoji za javni prevoz oseb in prtljage, so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku, ko urejajo medsebojna razmerja, prevozno ceno in druga vprašanja, ki nastajajo s tem v zvezi v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, če ni v mednarodni pogodbi drugače določeno.
3. člen
Prevozni pogoji in spremembe morajo biti objavljene na način, ki je v navadi, najmanj 15 dni preden začnejo veljati. Prevozni pogoji se javno objavijo. Vozno osebje mora imeti pri sebi veljavne prevozne pogoje in cenik za linijo, ki jo opravlja. Na zahtevo potnika je vozno osebje dolžno pokazati omenjene dokumente.
4. člen
Prevozna cena za potnika se zaračuna po ceniku, sestavljenem na podlagi tarifne lestvice, z upoštevanjem kilometrov veljavnih in objavljenih v voznih redih in davčnih oziroma morebitnih drugih predpisov.
5. člen
V prevoznih pogojih in drugih določbah pogodbe med prevoznikom in potnikom oziroma pošiljateljem ne smejo biti določbe, po katerih bi bil prevoznik popolnoma ali deloma prost v zakonu o prevoznih pogodbah v cestnem prometu določene odgovornosti, ali bi bilo dokazano prevaljeno na drugega, ali bi bile z njim zanj določene ugodnejše omejitve odgovornosti od omejitev, ki jih določa zakon. Prevoznik je dolžan dati zainteresirani osebi na njeno zahtevo na vpogled prevozne pogoje.
6. člen
Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma uporabnika prevoza, ki niso urejene s pogodbo, z zakonom ali s tarifo se bodo uporabljali poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.
7. člen
V prevoznih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
Prevoznik je pravna oseba, ki na podlagi pogodbe prevaža potnike in prtljago.
Uporabnik prevoza je oseba, ki pridobi na podlagi pogodbe s prevoznikom določene pravice in prevzame določene obveznosti.
Potnik je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico do prevoza.
Naročnik prevoza je oseba, ki sklene v svojem imenu ali imenu drugega s prevoznikom prevozno pogodbo.
Pošiljatelj je oseba, ki preda na podlagi pogodbe nespremljano prtljago za prevoz.
Prejemnik je oseba, ki je pooblaščena v namembnem kraju prevzeti nespremljano prtljago, predano za prevoz.
Upravičenec je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico zahtevati od prevoznika izvajanje določil pogodbe.
Prtljaga so stvari, ki jih ima potnik po pogodbi ali splošnih pogojih za prevoz potnikov, pravico nositi s seboj.
Osebna prtljaga so stvari, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje.
Odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz.
namembni kraj je kraj, v katerem se konča pogodbeni prevoz.

II. PREVOZ POTNIKOV


1. Prevozna pogodba

8. člen
S pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo potnika prepeljal do določenega kraja, potnik pa, da bo prevozniku plačal ustrezno prevoznino. Določbe tega poglavja prihajajo smiselno v poštev za prevoz potnikov v mestnem, primestnem, mednarodnem in medkrajevnem prometu, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno.
9. člen
Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določa pogodba in splošnih pogojih svojega poslovanja prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.
10. člen
Prevoznik je dolžan prepeljati potnika po objavljenem voznem redu ob takšni udobnosti in higieni, ki se glede na vrsto prevoza, vozilo in trajanje potovanja štejeta za potrebni.
Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom, če je to s pogodbo posebej določeno.
11. člen
Prevozna pogodba z osebo, ki je zbolela ali se sumi, da je zbolela za kakšno nalezljivo boleznijo, se sme skleniti le, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo posebni predpisi. Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki, katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.
12. člen
Prevoznik ni dolžan sprejeti na prevoz osebe, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku, onemogočila izvršiti njegove obveznosti do drugih potnikov (vinjene osebe, nasilnike ipd.).
Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike, ali ne spoštuje predpisov o javnem redu v vozilu med potovanjem, ne da bi mu bil dolžan vrniti prevoznino.
13. člen
Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za določen čas, za eno ali več potovanj.
14. člen
Prevoznik mora izdati potniku vozovnico. Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika, toda njen obstoj je dovoljeno dokazovati tudi kako drugače.
Vozovnica se glasi praviloma na prinesitelja, lahko pa se glasi na ime. Če se vozovnica glasi na ime, je ni dovoljeno prenesti na drugega brez soglasja prevoznika.
15. člen
Potnik je praviloma dolžan kupiti vozovnico v predprodaji na avtobusnih postajah in postajališčih, kjer je predprodaja vozovnic organizirana. V predprodaji lahko kupi potnik vozovnico in rezervacijo za sedež največ za 30 dni vnaprej.
16. člen
Vsak potnik brez vozovnice ali z neveljavno vozovnico plača vozovnico in dodatek v višini trikratne vrednosti voznine od vstopne do namembne postaje.
Zloraba mesečne vozovnice se kaznuje z odvzemom in plačilom dodatka trikratne voznine na relaciji navedeni na mesečni vozovnici.
17. člen
Mesečna, letna in polletna vozovnica je neveljavna, če ne vsebuje vseh določenih elementov glede na vrsto vozovnice, kot so: 
- če nima vnesenih podatkov o uporabniku vozovnice,
- če nima opredeljenega obdobja veljavnosti,
- če ne vsebuje podatkov o območju uporabe oz. relaciji,
in podobno.
18. člen
Za zlorabo mesečne in letne vozovnice se šteje:
- če jo uporablja druga oseba kot je navedena na vozovnici,
- če jo uporablja na drugi liniji, kot je navedeno na vozovnici,
- če so popravljeni katerikoli podatki na vozovnici,
- če se uporablja izven obdobja veljavnosti,
- in v drugih primerih zlorabe, ki jih kot zlorabo pravice do subvencioniranega prevoza opredeljuje Zakon o prevozih v cestnem prometu in drugih predpisih veljavnih v R Sloveniji.
19. člen
Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik znesek, ki je premalo zaračunan doplačati, znesek pa, ki je preveč zaračunan je treba potniku vrniti. Zahtevke za povračilo lahko uveljavi potnik na podlagi pisnega zahtevka pri prevozniku najkasneje v enem letu po opravljeni vožnji.
20. člen
Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje in jo pokazati na zahtevo voznega osebja ali kontrolorja.
Potnik, ki ima vozovnico “na vpogled” jo mora pokazati brez zahteve pri vstopu v avtobus, med vožnjo pa na zahtevo voznega osebja ali kontrolorja.
21. člen
Potnik, ki želi podaljšati potovanje prek postaje do katere ima vozovnico, plača redno voznino od stare do nove namembne postaje pred odhodom s prvotne namembne postaje.
22. člen
Potnik mora sam poskrbeti, da na odhodni ali vmesni postaji oziroma postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi.
Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, kjer je po voznem redu predviden postanek. Izven postajališča potnik ne sme vstopiti in izstopiti.
23. člen
Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe preden se ta začne izvrševati.
Prevoznik je dolžan vrniti potniku prevoznino, če ta opusti potovanje v domačem prometu vsaj eno uro, v mednarodnem prometu pa vsaj štiri ure pred začetkom potovanja.
Če potnik opusti potovanje preden se ta začne izvrševati, obdrži prevoznik deset odstotkov prevoznine.
Določbe iz drugega in tretjega odstavka tega člena ni dovoljeno spreminjati s prevozno pogodbo v škodo potnika.
24. člen
Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov za katere potnik ni odgovoren ima pravico:

Zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja.
Zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku vrne v odhodni kraj in mu povrne prevoznino.
Odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika povrnitev prevoznine.
25. člen
Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile odpadejo za prevoznika zgoraj navedene obveze.
26. člen
Če se prevoz ne začne ob času, ki je določen v pogodbi ali voznem redu prevoznika lahko potnik oziroma naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.
27. člen
Če je prevozna pogodba sklenjena z naročnikom prevoza, prevoznik praviloma ne izda vozovnic.
28. člen
Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.

2. Odgovornost prevoznika

29. člen

Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila in je nastala po dokazani krivdi prevoznika.
30. člen
Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, razen, če se dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izgniti ali ga odvrniti.
31. člen
Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, če dokaže, da zamuda oziroma prekinitev ni nastala po njegovi krivdi.
32. člen
Za škodo, ki nastane ob nezgodi zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika je prevoznik odgovoren skladno z veljavnimi predpisi.
33. člen
Odškodninska zahteva v primeru zamude oziroma prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano.
Če se odškodninska zahteva ne postavi v roku iz prvega odstavka, prevoznik ni več odgovoren za zadevno škodo.


3. Odgovornost potnika

34. člen

Na avtobusih kajenje ni dovoljeno.
35. člen
Potnik ne sme onesnaževati avtobusa. Če ga onesnaži hote ali iz malomarnosti, mora plačati odškodnino za čiščenje v višini dejanskih stroškov.
36. člen
Potnik je dolžan povrniti škodo, ki jo je povzročil po svoji krivdi na vozilu, avtobusni postaji ter drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu in sicer po dejanskih stroških.


III. PREVOZ PRTLJAGE

1. Spremljana prtljaga

37. člen
Z avtobusi v linijskem prometu se prevaža osebna in potniška prtljaga, kakor tudi predmeti in stvari, ki ne spadajo v ti dve kategoriji.
38. člen
Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz potnikov prtljago in jo prepeljati. Prevoznik lahko odkloni prevoz izročene prtljage, ki je zaradi njene teže ali obsega ne more varno ali brez škodnih posledic prepeljati.
Prtljaga se prepelje proti plačilu, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno.
Osebna prtljaga in zložljiv invalidski voziček se prepelje brez posebnega plačila.
39. člen
Pod ročno prtljago se šteje: stvari, ki tehtajo do 10 kg in so manjših dimenzij (ročne torbe, mreže, manjši zavoji oziroma paketi), ter se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu, ali jih imajo potniki pri sebi na sedežu oziroma pod sedežem, vendar tako, da ne ovirajo drugih potnikov.
Prevoznik sme preprečiti vnos ročne prtljage v vozilu, ki lahko zaradi svojih lastnosti ali stanja, ogrozi varnost prevoza in če bi prevoz ročne prtljage oviral ostale potnike.
40. člen
Pod izročeno prtljago se štejejo zapakirani predmeti teže do 30 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, potne vreče, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti, kolesa) kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz prtljage in ne onemogočajo hitrega natovora oziroma raztovora prtljage.
Prtljaga iz predhodnega odstavka se prevaža v prostoru določenem za namestitev izročene prtljage.
Prevoznik je dolžan sprejeti izročeno prtljago in jo prepeljati, vendar največ dva komada. Večje število enot izročene prtljage lahko sprejme, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa.
41. člen
Prevoznik je dolžan izdati potniku potrdilo o prevzemu prtljage za prevoz. V potrdilu mora biti navedena evidenčna številka.
42. člen
Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če so bile ali bi morale biti lastnosti ali stanja prtljage prevozniku znane.
43. člen
Prevoznik je dolžan izročiti potniku prtljago v kraju in v času končanega potovanja.
Prtljago izroči prevoznik prinesitelju potrdila o prevzemu prtljage, pri tem pa se prevoznik ni dolžan prepričati ali ima prinesitelj potrdila pravico prevzeti prtljago.
Če tisti, ki zahteva izročitev prtljage ne predloži potrdila o prevzemu prtljage je prevoznik dolžan prtljago izročiti le, če dokaže, da ima do nje pravico ali če da prevozniku ustrezno varščino.
44. člen
Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu največ 30 dni.
Prevoznik je odgovoren za izbiro hranilca, kateremu je predal prtljago v hrambo.
45. člen
Potnik ne sme prinesti v prtljagi ali v osebni prtljagi v avtobus ali odati za prevoz naslednje:

Lahko vnetljive, vnetljive, eksplozivne, radioaktivne, fizibilne, korozivne (jedke), kužne, strupene in druge snovi, ki pomenijo zaradi svojih lastnosti posebno nevarnost in lahko povzročijo hujše posledice potnikom in vozilu.
Predmete, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru.
Predmete, ki so posamezno težji od 30 kg in volumna večjega od 100 x 60 x 30 cm. 
Vozno osebje po potrebi opravi pregled in prevoz zavrne, če ugotovi, da prtljaga ni primerna.
46. člen
Radijske aparate, zložljive otroške vozičke, televizorje, razne precizne aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari, in podobno ..., lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oziroma naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru.
Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, kaj je izročeno, s tem, da se take stvari vpišejo v potrdilo o prevzemu prtljage (prtljažnico).


2. Odgovornost prevoznika

47. člen

Za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah zakona, ki se nanašajo na povrnitev škode zaradi izgube in poškodbe stvari, predanih za prevoz.
Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe ročne prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po krivdi prevoznika.
Če je nastala izguba ali poškodba v okoliščinah v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.
48. člen
Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.
49. člen
Velja domneva, da je prtljaga izgubljena, če ni potniku izročena v sedmih dneh od dneva, ko je potnik končal potovanje.
Če prevoznik pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena izjavi, da je prtljaga izgubljena, se domneva, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.
50. člen
Odškodnina za izgubo ali poškodbo prtljage, za katero je prevoznik odgovoren se obračunava po veljavnih predpisih zavarovanja prtljage v javnem prometu.
Prevoznik se sme sklicevati na prvi odstavek tega člena, če dokaže, da škode ni povzročil namenoma ali iz malomarnosti.
51. člen
Prevoznik ni odgovoren za škodo zaradi izgube ali poškodbe prtljage, če potnik ne poda ugovora voznemu osebju takoj po končanem potovanju, oziroma prevzemu prtljage.
Če je nastala škoda na prtljagi zaradi prometne nesreče ali iz drugih vzrokov zaradi katerih potnik ni mogel podati ugovora v navedenem roku, mora ugovor podati takoj, ko je mogoče, vendar najpozneje v 30-tih dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano.


3. Nespremljana prtljaga

52. člen

Z vozili javnega prevoza potnikov se lahko prevaža tudi nespremljana prtljaga.
Za nespremljano prtljago se šteje vsaka prtljaga, ki jo prevzame v prevoz vozno osebje in ni last nobenega potnika, ki potuje z avtobusom.
53. člen
Določbe 45. in 46. člena veljajo tudi za prevoz nespremljane prtljage.
54. člen
S pogodbo o prevozu nespremljane prtljage se prevoznik zavezuje, da bo prepeljal stvari v namembni kraj in jo tam izročil prejemniku ali drugi pooblaščeni osebi, ki jo določi prejemnik, pošiljatelj pa se zavezuje, da bo plačal prevozniku v pogodbi določeno prevoznino. Pogodba o prevozu nespremljane prtljage se sklene z izdajo prevoznega dokumenta.
55. člen
Prevoznik je dolžan prepeljati nespremljano prtljago z avtobusom kot je bilo dogovorjeno pri prevzemu prtljage.
Če čas odhoda avtobusa ni določen ob predaji oziroma prevzemu prtljage je prevoznik dolžan prepeljati nespremljano prtljago z avtobusom, s katerim bo zagotovljena ustrezna izvršitev prevozne pogodbe.
56. člen
Količina prtljage, ki se predaja za prevoz se določi s številom kosov, težo ali prostornino.
Prevoznik ni dolžan sprejeti za prevoz nespremljano blago, če mu to ne dopušča prtljažni prostor ali obremenjenost vozila.
57. člen
Pošiljatelj je dolžan dostaviti nespremljano blago k avtobusu najmanj pet minut pred odhodom po voznem redu, sicer je prevoznik ni dolžan sprejeti.
58. člen
Za škodo nastalo na nespremljani prtljagi ali pri njeni izgubi se podobno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na spremljano prtljago.
Pošiljatelj je odgovoren za škodo, ki je bila povzročena osebam, vozilu in drugim stvarem zaradi lastnosti stvari, ki je bila dana za prevoz, če omenjene lastnosti prevozniku niso bile znane.
59. člen
Prevoznina za nespremljano prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku.


4. Shranjevanje stvari

60. člen

Ročno prtljago in druge stvari se lahko izroči v varstvo na avtobusnih postajah in postajališčih, kjer so garderobe. Stvari se prevzame v varstvo za največ 8 dni.
Garderoba ne sme prevzeti v varstvo stvari, ki so po tej tarifi izključene iz prevoza.
Pristojbino za varstvo stvari plača stranka ob prevzemu prtljage za vsak koledarski dan in za vsak kos po veljavnem ceniku.
61. člen
Za predmete prevzete v varstvo se izda garderobni listek, ki se ga mora pri izdaji prtljage vrniti in razvrednotiti. Prevzem in izdajo prtljage lahko zahteva potnik samo v delovnem času garderobe, z vračilom garderobnega listka in s plačilom pristojbine.
Če potnik ne vrne garderobnega listka, izda garderoba prtljago samo v primeru, če potnik lahko dokaže svojo identiteto in pravico do prtljage.
V takem primeru mora potnik pisno izjaviti:
da je prevzel prtljago,
da se odpoveduje vseh pravic izhajajočih iz garderobnega listka,
da prevzame na sebe vse obveznosti nasproti tretjim osebam, ki bi nastale zaradi prevzema prtljage.
62. člen
Prevoznik oziroma garderoba ne odgovarja za stvari, ki se nahajajo v nezaklenjenih kovčkih, paketih, zavojih, v plaščih in podobno, kot tudi ne za denar in druge dragocenosti, če so dane v shranjevanje brez vednosti garderoberja.
63. člen
Pošiljatelj mora dati prevozniku navodilo za hrambo stvari in ravnanje z njo. Če gre za stvar, katere prevoz ni običajen, ali če prevoznik to zahteva.
Določila členov 43., 44., 45., 47., 49., 50. se upoštevajo tudi pri shranjevanju prtljage.

IV. NAJDENI PREDMETI

64. člen

Za najdene predmete se štejejo vsi tisti predmeti, ki jih potniki izgube ali pozabijo v avtobusih, na avtobusnih postajah in njihovi neposredni bližini.
65. člen
Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je potrebno predati pristojni službi avtobusne postaje ali prevoznika in jih evidentirati v knjigi najdenih predmetov.
66. člen
Najdene predmete kot so denar, nakit ali drugi predmeti, ki predstavljajo večjo vrednost je potrebno hraniti v blagajni.
67. člen
Če se lastnik najdenih predmetov ne oglasi v roku 8 dni, računajoč od dneva vpisa v knjigi najdenih predmetov, se le-ti posredujejo pristojni službi, kjer ima prevoznik ali avtobusna postaja sedež.
68. člen
V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi takoj pisno obvesti.


V. PREVOZ ŽIVALI

69. člen

Z vozili javnega linijskega prevoza se ne smejo prevažati žive živali razen:
- policiijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika,
- psi vodniki za slepe s slepo osebo.
Pes mora biti na vrvici, imeti mora nagobčnik in znamko o veterinarskem cepljenju veljavno za tisto leto.
Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti potnikov se psi ne smejo prevažati, razen v izjemnih primerih. 
70. člen
Kot ročna prtljaga se smejo prevažati manjše živali v primernih sredstvih za prevoz, vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ovirani, ogroženi ali moteni drugi potniki in da to ne onesnažuje vozila.
 
VI. POGODBENI PREVOZI

71. člen

Prevoznik in pošiljatelj lahko skleneta posebno pogodbo za prevoz nespremljane prtljage, če pošilja isti pošiljatelj stalno ali občasno nespremljano prtljago.
S pogodbo se obe stranki dogovorita o količini pošiljk, relacijah, teži, višini in načinu plačila ter ostalih prevoznih pogojih.
Pogodba v smislu tega člena mora biti pisana za posamezne pošiljke.
72. člen
Stvari iz prejšnjega člena je prevoznik dolžan prepeljati pred drugo nespremljano prtljago.
73. člen
V pogodbeni prevoz nespremljane prtljage z avtobusi spada tudi prevoz nespremljanih poštnih pošiljk.


VII. PREVOZ PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV

74. člen

Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, ki je na njegovem delu prišlo do izgube ali poškodbe ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).
Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki.
Če prevoznik zaupa izvršitev prevoza deloma drugi osebi (podprevoznik), je za vse obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.
75. člen
Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo in prevoznik, ki je na njegovem delu poti prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oziroma do zamude pri prevozu.
76. člen
Prevoznik, ki povrne škodo uporabniku prevoza po določilih tarife, ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni.
Če ni mogoče ugotoviti zneske škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini.

VIII. PREVOZNE CENE

77. člen

Prevozna cena za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem prometu se zaračunava po veljavnem ceniku.
Plačilno sredstvo za nakup vozovnice in prtljažnice je v avtobusih gotovina v evrih. Za plačilo voznine se sprejemajo vsi evro kovanci in bankovci za 5, 10 in 20 evrov. Bankovcev za 50, 100, 200 in 500 evrov se zaradi nezmožnosti zagotavljanja menjalnine praviloma ne sprejema kot plačilno sredstvo.
78. člen
Za izračun prevozne cene na posameznih relacijah se lahko uporabljajo veljavne tarifne lestvice.
79. člen
Potniku se lahko na njegovo zahtevo razervira in zagotovi sedež v avtobusu na linijah, ki imajo uvedeno rezervacijo.
80. člen
Če se vozna cena spremeni, velja v predprodaji kupljena vozovnica pred povečanjem cene, brez doplačila razlike med novo in staro ceno.


IX. VOZNE OLAJŠAVE

81. člen

1. Pravico do brezplačne vožnje imajo v skladu z veljavno zakonodajo na podlagi izkaznice vojnega veterana državljani R Slovenije.
2. Pravico do 75 % popusta od redne cene vožnje za skupno pet potovanj letno na ozemlju RS, imajo vojni invalidi na podlagi izkaznice vojnega invalida.
3. Otroci do 4. leta starosti imajo brezplačen prevoz v linijskem prometu.
4. Otroci od 4. leta do 10. leta starosti imajo 50 % popust v linijskem prometu.
5. Prevoznik daje ob nakupu večkratnih vozovnic različne komercialne popuste.
 
X. REKLAMACIJE

82. člen

Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, ali s tožbo, ki jo vloži pri sodišču, če prevoznik v 60 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izplača zahtevano odškodnino.
Na zahtevo upravičenca plača prevoznik zamudne obresti od dneva vročitve reklamacije.
Od terjatev prevoznika tečejo obresti od dneva vročitve zahteve uporabnika prevoza.

XI. ZASTARANJE TERJATEV

83. člen

Terjatve iz pogodbe o prevozu stvari zastarajo v enem letu.
Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:
za terjatve zaradi poškodbe stvari, kakor tudi za zamude pri prevozu stvari od dneva, ko je prevoznik izročil stvar,
za terjatve zaradi izgube stvari oziroma prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je stvar izgubljena.
84. člen
Terjatve nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.
85. člen
Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija, znova pa začne teči od dneva, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo in so mu bile vrnjene reklamaciji priložene listine.
Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti preden ne preteče 30 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.

XII. PRITOŽBE POTNIKOV
Potnik se lahko prevozniku pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev v roku 8 dni od nastanka dogodka, na katerega se pritožba nanaša. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj, ura dogodka, okoliščine, ipd.), na katerega se pritožuje.
Prevoznikse mora na pritožbo potnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu.
 
XIII. KONČNE DOLOČBE

86. člen

Za tolmačenje določb prevoznih pogojev je pristojen direktor družbe.


Ti Prevozni pogoji za javni prevoz oseb in prtljage v linijskem cestnem prometu, veljajo z dnem sprejema