Prevoz potnikov

VRSTE VOZOVNIC

VEČKRATNE VOZOVNICE
 
Večkratne vozovnice so izdane na brezkontaktni čip kartici. Ob prvem nakupu vozovnice boste vplačali akontacijo za brezkontaktno čip kartico. Kartica je uporabna za vse naslednje nakupe. Če kartice ne boste več potrebovali, jo boste lahko vrnili na prodajno mesto. Za nepoškodovano čip kartico vam bomo vrnili vplačani znesek. Če je čip kartica poškodovana oz. uničena, stroški izdaje nove čip kartice bremenijo uporabnika.  
Brezkontaktna čip kartica je veljavni prevozni izkaz šele ko je registrirana na avtobusu – potnik je dolžan ob vsakokratni vožnji vozovnico približati čitalnemu terminalu, ki se nahaja na avtobusu.  
Vozovnico, ki se glasi na ime, ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika.

Na izbiro so različne vrste večkratnih vozovnic:
- mesečna delavska vozovnica,
- letne osnovnošolske vozovnice,


Enotne IJPP vozovnice:

- mesečna, polletna in letna subvencionirana vozovnica za dijake in študente ter udeležence izobraževanja odraslih,
- mesečna, polletna in letna subvencionirana vozovnica za 10 voženj na mesec za dijake in študente ter udeležence izobraževanja odraslih,
- enotna vozovnica Slovenija
- povratna enotna vozovnica
- tedenska enotna vozovnica
- letna enotna vozovnica

 
 
1. MESEČNE DELAVSKE VOZOVNICE
Velja za vse dni v mesecu za katerega je vplačana in za neomejeno število voženj na relaciji, za katero je izdana. Mesečna vozovnica velja za mesec za katerega je izdana in prvi delovni dan v prihodnjem mesecu.

2. LETNA OSNOVNOŠOLSKA VOZOVNICA

Velja za neomejeno število voženj na relaciji, za katero je izdana in za tekoče šolsko torej od 1. septembra do 30. junija v naslednjem koledarskem letu.

3. ENOTNE SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE
 
Subvencionirana dijaška ali študentska velja za vse dni v mesecu za katerega je vplačana. Vozovnica je lahko:
- mesečna vozovnica, 
- mesečna vozovnica za 10 voženj,
- polletna vozovnica,
- polletna vozovnica za 10 voženj na mesec,
- letna vozovnica,
- letna vozovnica za 10 voženj na mesec.

 Cene subvencioniranih vozovnic se razlikujejo glede na razred oddaljenosti, ki so sledeči:
- 1. razred oddaljenosti do vključno 60 km;
- 2. razred oddaljenosti do vključno 90 km;
- 3. razred oddaljenosti od 91 km ali več;

3.1 ENOTNE SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE VOZOVNICE

Mesečne vozovnice se izdajajo v tekočem mesecu in veljajo v mesecu za katerega so kupljene, do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu.
Polletne vozovnice za dijake se izdajajo za obdobje: 
-od 1.9. do 31.1
-od 1.2. do 30.6. .
Letne vozovnice za dijake se izdajajo za obdobje od 1.9. do 30.06. 

3.2 ENOTNE SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE VOZOVNICE

Mesečne vozovnice veljajo v mesecu za katerega so kupljene, do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu.
Polletne vozovnice za študente se izdajajo za obdobje:
- od 1.10. do 31.01. in 
- od 1.2. do 30.06.
Letne vozovnice za študente se izdajajo za obdobje od 1.10. do 30.06.

3.3 UGODNOSTI ZA DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE

- ugodnosti za subvencionirane dijaške in študentske vozovnice so opredeljene  z vsakokrat veljavno zakonodajo in navodili pristojnega ministrstva.


VRAČILO VOZOVNIC

Uporabnik prevoza lahko vozovnico zaradi spremembe kraja bivanja, šolanja, ipd. (kar dokazuje z ustreznimi dokazili) spremeni v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji.
 
PREKLIC VOZOVNIC 

Zaradi izgube, kraje, uničenja ipd. lahko imetnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora imetnik vozovnice podati pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z lažnim preklicem. Ob preklicu vozovnice je dolžan predložiti verodostojen osebni dokument in originalni račun o nakupu vozovnice v primeru prenosljive brezimenske vozovnice. Stroške preklica in izdaje dvojnika plača imetnik vozovnice po veljavnem ceniku.

ZLORABA VOZOVNIC

Vozovnica je zlorabljena:
- če jo uporablja druga oseba kot je zapisana na vozovnici,
- če se uporablja na drugi liniji, kot je navedena na vozovnici,
- če se uporablja, čeprav je časovno obdobje za katerega je izdana že poteklo oz. se še ni začelo, 
- če se enosmerna vozovnica uporablja v napačni smeri in 
- če vozovnica ni registrirana na potniškem terminalu. 
V primeru zlorabe vozovnice se kršitelju vozovnica odvzame in zaračuna vrednost skladno z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji.