AP MS d.d.

Podatki o podjetju

Naziv: AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Skrajšan naziv: AP MS d.d. 
Sedež: 9000 Murska Sobota, BAKOVSKA 29 A
Organizacijska oblika: delniška družba
Transakcijski računi:

IBAN SI56 0234 0001 4249 004 (NLB d.d.)
IBAN SI56 2900 0005 5055 311 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)
IBAN SI56 0312 5100 0353 861 (SKB d.d.)

Davčna številka: 57785341
Davčni zavezanec: Da
Matična številka: 5065011
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Srg 97/00413, štev. vložka 1/00929/00
Osnovni kapital: 468.450,00 EUR
Glavna dejavnost podjetja: 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
Internetni naslov: www.apms.si
Elektronska pošta: info@apms.si
Telefon: 02 530 16 00, Tajništvo uprave: 02 530 16 12
Faks: 02 530 16 13, 02 530 16 35
Članstva v zbornicah oz. združenjih:

Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Združenje delodajalcev Slovenije

 

 

 

Standard  ISO 9001:2015

Družba AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. je imetnica certifikata kakovosti ISO 9001:2015, ki ga dodeljuje in preverja Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ).
AP MS d.d. izvaja zelo raznoliko dejavnost: avtobusne prevoze, turizem, storitve servisa, trgovina in storitve avtošole.
Cilj izvajanja, vzdrževanja in razvijanja sistema vodenja ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2015 je izboljševanje poslovanja ter povečanje zadovoljstva odjemalcev in drugih zainteresiranih.
Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 nam je v pomoč pri delu in odločitvah. Z vsako presojo pridobimo tudi nove izkušnje in informacije za izboljšanje procesov dela in poslovanja.